Proces en spoelbad recycling

Standtijd verlenging bij proces- en spoelbaden door chemisch-fysische behandeling mogelijk!

Nieuwe EFA-Badkringloopmethode (BKL) reduceert de reinigingskosten bij proces- en spoelbaden.

In een nieuwe behandelmethode kan door chemisch-fysische behandeling de standtijd van een procesbad en het daaraan geschakelde spoelbad aanzienlijk verlengd worden. De in een procesbad toegevoegde actieve reinigingsmiddelen blijven daarbij grotendeels in het proces aanwezig, en kunnen zo leiden tot aanzienlijke kosten besparing.

In industriële procesinstallaties ontstaan door de chemische werking van reinigingsmiddelen olie/water emulsies. Welke met regelmatige tijdspauzes of continue uit het proces- cq. spoelbad gehaald moeten worden om een goede ontvetting van de te reinigen materialen te blijven garanderen.

Met het nieuw ontwikkelde reactie-splitsingsmiddel, uit de reeks EFAPUR 1400 is het nu voor het eerst mogelijk, de bij dit reinigingsproces storende inhoudsstoffen uit de procesbaden te verwijderen, waarbij de wasactieve substanties van de reinigingsbaden grotendeels behouden blijven. Met EFAPUR 1400 kan, parallel aan het lopende proces van ontvetting, zonder neutralisatie en zonder verlaging van de badtemperatuur de reiniging van de procesbaden plaats vinden. Het gereinigde water staat met gering verlies van warmte gelijk weer klaar om ingezet te worden.

De met oliën, vetten en andere verontreinigingen beladen slibvlokken worden in een nieuw ontwikkelde, automatische BKL behandelingsinstallatie via een filtratie eenheid afgevoerd. Het filtraat van de op deze wijze behandelde procesbaden, wordt voor het opnieuw ontvetten cq. spoelen automatisch in het continue proces teruggevoerd. Zie afbeelding hiernaast voor de schematische weergave.

spoelwaterbehandeling

De behandeling ontplooit zich als wezenlijk efficiënter en bedrijfszekerder dan gebruikelijke membraanfiltratie- en oliescheidingssystemen. Doordat de badbelastende inhoudstoffen blijvend uit het systeem gehaald worden, kan in de regel met een lager reinigingsmiddelconcentraat een aanzienlijk betere reinigingsresultaat behaalt worden. Langere standtijd van de baden leidt tot reducering van reinigings- en afvoerkosten.

Neem vrijblijvend contact op!